Odazotowanie spalin

Odazotowanie spalin

Instalacje odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji katalitycznej

Emisje NOx powstają w kotłach i piecach w wysokich temperaturach w trakcie homogenicznych reakcji w fazie gazowej tlenu i azotu, który jest obecny w gazach spalinowych. Taki „termiczny tlenek azotu” jest w zasadzie każdą postacią NO z bardzo małą zawartością NO2. Kolejnym wkład w ogólną wartość NOx wynika z obecności azotanów lub innego związku zawierającego azot między produktem poddanym obróbce lub spalanym w wysokiej temperaturze.

Niekontrolowana emisja NOx zależy przede wszystkim od różnych parametrów procesu, takich jak szybkość spalania paliwa, geometria pieca, ilość użytego paliwa i jego jakości. Emisja NOx może się znacząco różnić w zależności od lokalizacji i od kotła. Katalityczny system SCR jest z pewnością najbardziej powszechną, jak i najbardziej efektywną technologią służącą redukcji emisji tlenków azotu. Proces przewiduje reakcję amoniaku (NH3) z NOx do wyprodukowania azotu (N) i pary wodnej (H2O).

Dwie podstawowe reakcje jakie zachodzą w katalizatorze:

4NH3 + 4NO + O2 -> 4N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO + O2 -> 3N2 + 6H2O

Wskazane reakcje występują w reaktywnych miejscach katalizatora, umieszonych wewnątrz reaktora DeNOx, dlatego bardzo ważnym jest, aby strumień spalin wchodzący do tego elementu był jak najbardziej jednorodny. Z tego powodu, bardzo ważne jest przeprowadzenie symulacji i analiz dynamiki przepływów, aby właściwie zaprojektować reaktor który będzie pracował w warunkach danego procesu. Wybór wymagań eksploatacyjnych dla systemu SCR determinuje ogólny projekt instalacji SCR.

Wymagana do osiągnięcia redukcja emisji NOx jest zwykle pierwszym parametrem determinowanym przy rozpatrywaniu możliwości wdrożenia systemu SCR. Teoretycznie redukcja NOx na poziomie 100 procent jest możliwa, ale przy praktycznym zastosowaniu tej technologii osiągnięcie wyników powyżej 90 procent jest już skomplikowane. Zarówno ograniczenia techniczne jak i ekonomiczne determinują maksymalną redukcję emisji NOx, która może być osiągnięta dla danej instalacji. Obok wydajności redukcji NOx, drugim czynnikiem determinującym projekt katalizatora będzie maksymalny wtrysk amoniaku jaki został przyjęty dla danego układu. Rozmiar katalizatora jest w bardzo dużym stopniu zależny od maksymalnie określonego wtrysku amoniaku.

Odpylanie spalin
Odsiarczanie spalin
Odazotowanie spalin
Do górymore