Spółki grupy CP

logo

Control Process EPC1 Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa zadań inwestycyjnych w Polsce i za granicą (EPC) w branżach:
• energetycznej oraz elektroenergetycznej,
- bloki energetyczne,
- stacje WN oraz linie przesyłowe WN,
• naftowej i gazowniczej,
- kopalnie ropy i gazu,
- gazociągi,
- tłocznie i magazyny gazu,
• budownictwa przemysłowego.
www.cp-epc1.pl
logo

CP OK2 Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie generalnego wykonawstwa zadań inwestycyjnych w Polsce i za granicą (EPC) w branżach:

  • energetycznej oraz elektroenergetycznej,

    - bloki energetyczne,

    - stacje WN oraz linie przesyłowe WN,

  • naftowej i gazowniczej,

    - kopalnie ropy i gazu,

    - gazociągi,

    - tłocznie i magazyny gazu,

  • budownictwa przemysłowego.

www.controlprocess.pl
logo

Control Process IT Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z dziedziny informatyki przemysłowej, dla różnych sektorów przemysłu (energetyka, przemysł chemiczny, wydobycie i transport surowców, przemysł produkcyjny, ochrona środowiska), a także oferuje rozwiązania z zakresu sterowania i automatyki procesów. Oferta spółki obejmuje:

 • projektowanie układów sterownia logicznego, monitoringu i wizualizacji (SCADA),
 • wykonywanie, wdrażanie, modernizacja, rozbudowa i konserwacja oprogramowania sterowników oraz systemów przemysłowych, a także systemów komunikacji pomiędzy sterownikami i aparaturą obiektową magistral sieciowych,
 • wykonywanie i wdrażanie nietypowego, dedykowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb przemysłu.
www.cpit.pl
logo

Intester Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka została założona w 1997 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji Kopalń i Zakłady Chemicznych Siarki "SIARKOPOL" S.A.. W roku 2009 spółka Intester Sp. z o.o. zostało włączone w skład Grupy Kapitałowej Control Process. Podstawowym zakresem działalności przedsiębiorstwa są kompleksowe usługi w branży automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych oraz teleinformatycznych. Oferta spółki obejmuje:

 • prefabrykację szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych NN i SN,
 • kompleksowe projektowanie, dostawy, montaż, rozruch i serwis w branży układów automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych oraz sieci teleinformatycznych.
www.intester.pl
logo

Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych REMDŹWIG Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych Remdźwig Sp. z o.o. została włączona do Grupy Kapitałowej Control Process w 2004 roku. Pierwotna specjalizacja spółki obejmowała świadczenie kompleksowych usług związanych z urządzeniami dźwignicowymi i transportu bliskiego. Od roku 2013 po połączeniu podmiotu ze spółkami: Uni-serwis Sp. z o.o. oraz Tarchem Sp. z o.o., oferta spółki obejmuje trzy podstawowe sektory działalności:
 
1. Produkcja, dostawa, montaż i serwis:
 • żurawi,
 • suwnic,
 • wyciągarek i wciągników,
 • podestów ruchomych,
 • dźwigów osobowych i towarowych.
2. Usługi w branży HVAC, obejmujące projektowanie, dostawy, montażu, przeprowadzenie uruchomienia i rozruch, a także świadczenie serwisu następujących instalacji:
 • wentylacyjnych,
 • klimatyzacyjnych,
 • chłodniczych,
 • kotłowni gazowych i olejowych.
3. Profesjonalna gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym przetwarzanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, oraz usuwanie i transport materiałów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
www.remdzwig.com
logo

Biuro Projektów Nafta-Gaz Sp. z o.o.

Opis działalności firmy

Spółka zostało założona w 1960 roku jako Oddział Projektowania Kopalnictwa Naftowego jako przedsiębiorstwo państwowe. W roku 1996 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i od tego czasu funkcjonuje jako Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, jak również pełnieniu nadzorów autorskich oraz występowaniu w roli inżyniera projektu podczas realizacji inwestycji.

Świadczony zakres usług obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji formalno-prawnej z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowych,
 • opracowanie koncepcji programowo–przestrzennych,
 • opracowanie projektów technologicznych oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,
 • opracowanie dokumentacji dla dopuszczeń UDT i jednostek notyfikowanych,
 • wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
 • bezpośrednią kompletację oraz dostawę urządzeń i aparatów,
 • opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji oraz pełnienie obowiązków inżyniera projektu.
www.bpng.jaslo.pl
Do górymore